Det innkalles herved til årsmøte i Follo sjakkforening tirsdag 13.Februar 2018 kl. 20.10

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Konstituering (valg av møteleder og referent)
3. Valg av to medlemmer til å undertegne referatet
4. Årsberetning
5. Regnskap med revisjonsberetning
6. Budsjettforslag og fastsettelse av kontingent for 2018
7. Innkomne forslag
8 Valg av leder, kasserer, minst 2 øvrige styremedlemmer, 2 revisorer og valgkomite (2 medlemmer).

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende seinest en uke(6. Februar) før årsmøtet.